Aktuality


04.02.2022

Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2022

Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2022

V souladu s platnou legislativou, zveřejňujeme tímto předběžnou cenu tepelné energie pro naše zákazníky na rok 2022. Podrobnosti jsou k dispozici v připojené příloze.

Za společnost Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky chci poděkovat všem našim zákazníkům a odběratelům za dosavadní přízeň a vstřícnost při řešení smluvních vztahů.

Přeji všem pevné zdraví a těším se na další úspěšnou vzájemnou spolupráci v celém roce 2022.

Ing. Blanka Jamborová, jednatel společnosti

 

05.01.2021

Stanovení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2021

V souladu s platnou legislativou, zveřejňujeme tímto předběžnou cenu tepelné energie pro naše zákazníky na rok 2021. Podrobnosti jsou k dispozici v připojené příloze.

Za společnost Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky bych rád, prostřednictvím těchto webových stránek, poděkoval všem našim zákazníkům a odběratelům za dosavadní přízeň a vstřícnost při řešení smluvních vztahů.

Přeji všem pevné zdraví a těším se na další úspěšnou vzájemnou spolupráci v celém roce 2021.

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2021

12.11.2020

Výroba tepla s.r.o. investuje do obnovitelných zdrojů energie

Městská společnost Výroba tepla s.r.o. Valašské Klobouky realizovala prostřednictvím regionálního distributora E.ON, plánovanou výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálu kotelny CZT Luční. Tento záměr byl schválen a rovněž odsouhlasen valnou hromadou společnosti jako součást investičního plánu roku 2020. Investiční akce byla dokončena v listopadu 2020.

Projekt FVE byl navržen tak, aby docházelo k vyváženému poměru mezi výrobou a spotřebou elektřiny areálu Luční v jednotlivých měsících s přihlédnutím k optimálnímu poměru mezi cenou díla a jeho přínosem, kterým je návratnost investice.

Instalovali jsme 59 kusů fotovoltaických panelů, které přeměňují sluneční energii na elektřinu. Panely jsou propojeny s dalšími energetickými prvky (střídače, baterie) do technologického celku tak, že budou schopny ročně vyrobit až 20 MWh elektřiny, což přestavuje zhruba 60 % roční spotřeby areálu Luční. Případné okamžité přebytky elektřiny budou krátkodobě zálohovány v bateriovém systému pro další technologické využití v provozu kotelny Luční (pohon čerpadel apod.). Takto vyrobená energie bude sloužit výhradně pro vlastní potřebu firmy. Celková finanční náročnost uvedené investiční akce byla více než 800 tis. Kč. V souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti, použila společnost ke krytí uvedené výstavby kombinaci vlastních a bankovních finančních zdrojů.

Tento inovativní projekt by měl být, podle garancí zhotovitele, v provozu minimálně dalších 20 let. Společnost Výroba tepla s.r.o. si od popsané investice slibuje úsporu vlastních provozních nákladů na elektřinu, nejméně 80 tis. Kč ročně. Tato úspora se rovněž pozitivně projeví ve výsledné ceně tepelné energie pro naše konečné odběratele.

Milan Krčmář

13.03.2020

Informace k provozu společnosti

V souvislosti s opatřeními vlády ČR a souvisejícími úkony spojenými s ochranou proti koronaviru sdělujeme, že naše společnost se nachází ve standardním režimu.

Znamená to, že pracujeme bez narušení plynulých dodávek tepelné energie pro naše zákazníky.

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

06.01.2020

Stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2020

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme tímto předběžnou cenu tepelné energie pro naše zákazníky na rok 2020. Podrobnosti jsou uvedeny v připojené příloze.

Jménem společnosti Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky bych rád, prostřednictvím těchto webových stránek, poděkoval všem zákazníkům a odběratelům za dosavadní přízeň a vstřícnost při řešení našich smluvních vztahů.

Těším na úspěšnou vzájemnou spolupráci v roce 2020.

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2020

24.05.2019

Blesková pododeň na Luční 22.5.2019

Ve středu 22.5.2019 se kolem 14,00 hod. odpoledne prohnala velká voda z „remízku“ na Luční kolem kotelny a garáží. Za pomoci sboru dobrovolných hasičů a pracovníků společnosti se podařilo ochránit převážnou část majetku firmy i občanů. Děkujeme.

 

                                                             

 

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

15.05.2019

Exkurze žáků 4. tříd v provozovně kotelny na ulici Luční

U příležitosti letošního Dne Země (připadající na 22. duben), jsme ve spolupráci s paní Leonou Vlčkovou, paní Martinou Poláchovou a ZŠ Valašské Klobouky zorganizovali návštěvu žáků všech tří 4. tříd naší základní školy v areálu provozovny Luční.  Letošní setkání se uskutečnilo v pondělí 29. dubna.

Zajímavou akci jsme zde uspořádali již počtvrté. Program byl rozdělen na 2 samostatné části. První část, pod vedením paní Poláchové, byla věnována seznamování dětí s jednotlivými druhy odpadu, jeho tříděním, dalším zpracováním a činností sběrného dvora. Děti také samostatně vytvářely pracovní skupiny, které zpracovávaly grafické výstupy k tomuto tématu. Děti se u nás postupně střídaly v hodinových intervalech. Na vše dohlížel pedagogický dozor třídních učitelek paní Strbákové, Graclíkové a Rozmánkové. Děti byly opět velmi dobře připraveny, což dokládaly zvídanými dotazy, které se týkaly jak provozu a činnosti kotelny, tak i témat souvisejících s bezpečností, ekologií a životním prostředím.

Přes nepříznivé počasí byly děti soustředěné a pozorné a věříme, že si odnesly i zajímavé zážitky a postřehy.

 

      

08.01.2019

Stanovení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2019

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme tímto předběžnou cenu tepelné energie pro naše zákazníky na rok 2019.  Společnost Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky stanovuje pro letošní rok předběžnou cenu o 0,5 % nižší, než tomu bylo v roce předcházejícím. Podrobnosti jsou uvedeny v připojené příloze.

Jménem společnosti Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky bych si dovolil, prostřednictvím těchto webových stránek, poděkovat všem zákazníkům a odběratelům za dosavadní přízeň a vstřícnost při řešení našich smluvních vztahů.

Zároveň se těším na úspěšnou vzájemnou spolupráci v celém roce 2019.

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

 

Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2019

07.09.2018

Rekonstrukce kotelny v ulici 2. května

Společnost Výroba tepla s.r.o. Valašské Klobouky realizovala rekonstrukci kotelny v ulici 2. května č. 916, která vyrábí teplo pro kino Svět a prostřednictvím teplovodu i budovu Masarykovo náměstí č.1079 (nízkoprahové centrum).

Projektový záměr, který byl předložen, schválen a rovněž odsouhlasen valnou hromadou společnosti, byl realizován jako součást našeho střednědobého investičního plánu.

Cílem rekonstrukce bylo nahrazení více než 22 let starého zařízení novou technologií, resp. moderními kondenzačními kotli, spalujícími zemní plyn. Původní starší zařízení Destila, které již bylo na hranici spolehlivosti a  životnosti, jsme vyměnili za 2 plynové kondenzační kotle typu Therm 45 KD.A. (viz snímek pod příspěvkem). Díky efektivnějšímu provozu modernějšího vybavení kotelny jsme mohli snížit původní instalovaný výkon zdrojů vytápění o 9 %. Součástí rekonstrukce byla také instalace nových regulačních prvků.

Společnost použila, v souladu s rozhodnutím valné hromady, na tuto rekonstrukci výhradně vlastní finanční zdroje ve výši více než 250 tis. Kč. Realizací uvedené akce a instalací nového zařízení dojde nejen k modernizaci a vyšší spolehlivosti zdroje tepla, ale i ke snížení spotřeby paliva na vytápění pro městské kino a nízkoprahové centrum.

Milan Krčmář

 

26.04.2018

Školáci navštívili kotelnu na sídlišti Luční

Ve čtvrtek dne 26.4.2018 proběhla exkurze žáků místní základní školy do areálu kotelny Luční. Jednalo se o třidy klobouckých čtvrťáků. U příležitosti dubnového Dne Země, jsme zde ve spolupráci s paní Leonou Vlčkovou, Martinou Poláchovou a ZŠ Valašské Klobouky zorganizovali návštěvu žáků všech čtyřech 4. tříd naší základní školy.  Akci jsme uspořádali již potřetí. Program byl rozdělen na 2 samostatné části. První polovina byla zaměřena na prohlídku kotelny, ve druhé části pak paní Vlčková seznámila děti s jednotlivými druhy odpadu, jeho tříděním, dalším zpracováním a činností sběrného dvora. Děti se u nás postupně střídaly v hodinových intervalech. Na vše dohlížel pedagogický dozor třídních učitelů paní Dohnalové, Psotové, Doležalové za podpory paní Šimoníkové. Děti byly na akci od svých kantorů dobře připraveny. Mohli jsme tak zaznamenat velké množství zajímavých otázek, které se týkaly jak provozu a činnosti kotelny, tak i témat souvisejících s ekologií a životním prostředím. Věříme, že si děti odnesly zajímavé postřehy a budeme se těšit na další ročník.

Ing. Milan Krčmář, ředitel